نویسنده = یحیی یاراحمدی
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر بهزیستی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402

غزل جرسوزه؛ یحیی یاراحمدی؛ حمزه احمدیان؛ مریم اکبری


اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر سرسختی تحصیلی و هوش هیجانی دانش‌آموزان

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

زهرا ابراهیمی هژیر؛ احمد سهرابی؛ یحیی یاراحمدی؛ هوشنگ جدیدی


بررسی رابطه‌ بین مسئولیت پذیری و نیازهای بنیادین گلاسر با ازدواج رضایت مند: نقش میانجی تاب‌آوری

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 16-33

شهلا خطیبی؛ محمود گودرزی؛ یحیی یاراحمدی