نویسنده = فهیمه پورحاجی
تعداد مقالات: 2
1. مواجهه با ویروس کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی: مطالعه مقطعی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

فهیمه پورحاجی؛ فاطمه پورحاجی؛ نوشین پیمان


2. ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2309-2319

فاطمه پورحاجی؛ علی وفایی نجار؛ فهیمه پورحاجی؛ محمدحسین دلشاد؛ رویا پورحاجی؛ حسین ابراهیمی پور