نویسنده = فهیمه پورحاجی
بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر بهبود بیماری سارکوپنی در سالمندان: یک مرور نظام مند

دوره 66، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 48-64

مهرالسادات مهدیزاده؛ فاطمه پورحاجی؛ محمد حسین دلشاد؛ نیلوفر داداشی؛ فهیمه پورحاجی


مواجهه با ویروس کرونا براساس مدل اعتقاد بهداشتی: مطالعه مقطعی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3634-3641

فهیمه پورحاجی؛ فاطمه پورحاجی؛ نوشین پیمان


ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2309-2319

فاطمه پورحاجی؛ علی وفایی نجار؛ فهیمه پورحاجی؛ محمدحسین دلشاد؛ رویا پورحاجی؛ حسین ابراهیمی پور