نویسنده = ���������������� ��������
اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

زهرا محمدی؛ جواد خاعتبری؛ شهربانو قهاری؛ محمد زارع نژاد؛ ناهید محمودی؛ نوید کلانی