نویسنده = سید علی آل یاسین
مقایسه اثربخشی شفقت درمانی و واقعیت درمانی بر امید به زندگی مردان زندانی

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2322-2331

احمد علی تاجدین لیرک؛ سید علی آل یاسین؛ حسن حیدری؛ حسین داوودی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری زنان دیابتی نوع2

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

سید علی آل یاسین؛ حسین داوودی؛ مریم نعمت اللهی