نویسنده = �������� ���������� ����������
تحلیل مبانی شبیه‌سازی پزشکی ازدیدگاه‎های مختلف

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 395-387

الهه سادات حجازی دهاقانی؛ مسعود راعی دهقی