نویسنده = آتنا گریوانی
فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3684-3698

محبوبه منتظرعطایی؛ حسین کریمی مونقی؛ میثم قویدل؛ اتنا گریوانی


توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2525-2535

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل