نویسنده = آتنا گریوانی
فراتحلیل عوامل موثر بر بارکاری پرستاران

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

محبوبه منتظرعطایی؛ حسین کریمی مونقی؛ میثم قویدل؛ اتنا گریوانی


توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل