نویسنده = ������������ �������� ��������
نقش فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی در تدوین مدل گردشگری ورزشی استان خراسان رضوی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 692-698

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین


ارائه مدل انگیزشی کاربرد توریسم ورزشی بر توسعه گردشگری استان خراسان رضوی

دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398

مهدی پرتو؛ حسین پیمانی زاد؛ شهرام علم؛ حسن فهیم دوین