نویسنده = تکتم اکبری خلج
بررسی روند ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی مشهد قبل و بعد از کووید-19

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 2257-2267

نگار سنگ سفیدی؛ تکتم اکبری خلج؛ حجت شفائی؛ علی یزدانی؛ حسین محزون؛ غزاله دوست خواه احمدی


بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3053-3065

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج