نویسنده = ������������ ����������
اثربخشی ایماگوتراپی بر کمال‌گرایی و نگرش‌های ناکارآمد زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی؛ کرامت کرامتی