نویسنده = ������������ ��������
تأثیر شخصیت کنشگرا بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398

مصطفی اکرامی؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی ‌مقدم؛ محمدرحیم نجف‌زاده