نویسنده = ������������ ����������
روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص لنفوم هوجکین و مقایسه آن با روش های متداول

دوره 53، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 214-221

سعادت میر صدرایی؛ مهدی فرزادنیا؛ فاطمه حیدری؛ مهدی رحیمی؛ هادی جباری نوقابی؛ ثریا کاخی


آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد)

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 96-100

حمید رضا کیانی فر؛ ننا زابلی نژاد؛ فاطمه حیدری