نویسنده = ���������� ������ ����������
مروری بر روش‌های فنوتیپی تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ناشی از آنزیم کارباپنماز در باکتری‌های جدا شده از نمونه های بالینی

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401

مهرداد محمدی؛ معصومه بیگ؛ کیمیا باریک رو؛ سیما سلطانی؛ لیلا علی نسب مالکی؛ پارسا ویسی؛ سمانه تیموری