نویسنده = ���������� ������������ ���������� ��������
نگاهی دیگر به داروهای بی حس کننده موضعی: مروری بر خاصیت ضد میکروبی

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401

رضا کازاری؛ بی بی مرجان رضوی؛ زینب امیری طهرانی زاده؛ بی بی صدیقه فضلی بزاز