نویسنده = محمود قربانی
طراحی مدل نتیکت در آموزش مجازی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

راهله غریب نواز؛ الهام فریبرزی؛ حسین کریمی مونقی؛ محمود قربانی


طراحی و اعتبار سنجی مدل ارتقاء سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار


تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار