نویسنده = روناک بختیاری
بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Lacticin 3147

دوره 65، شماره 5، آذر و دی 1401

مهدیه جواهریان؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ امیر میرزایی


بررسی اثر ضدسرطانی لانتی‌بیوتیک Bovicin HC5

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

شیدا بوذری؛ روناک بختیاری؛ هاتف آجودانی فر؛ سید عطااله سادات شاندیز