نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
مقایسه اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری و معنادرمانی بر کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری و امید به زندگی در بیماران بهبود یافته ازکویید 19

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

الهه قاسم پور؛ زهرا علیزاده؛ زهره زارع حسین زادگان؛ زهرا آشکار؛ اسحاق سام خانیانی؛ میترا میرلوحیان