نویسنده = ���������������� ������������
نقش عدالت جنسیتی بر مولفه‎های رفتاری و سلامتی زنان

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داود آبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی