نویسنده = �������������� ��������������
بررسی ارتباط بین CRP باحساسیت بالا با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران دیالیزخونی

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 884-889

عباسعلی زراعتی؛ فرزانه شریفی پور؛ منصوره حسین زاده؛ معصومه حسن زاده؛ فرشته ممدوحی


ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 835-840

عباسعلی زراعتی؛ ژاله شریعتی؛ امیر داوودآبادی فراهانی؛ زهرا میرفیضی