نویسنده = �������������������� ���������������� ��������
ارتباط معیار فعالیت لوپوس اریتماتوی سیتمیک( SLEDAI) با سطح اسید اوریک سرم در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

دوره 57، شماره 7، آذر و دی 1393، صفحه 835-840

عباسعلی زراعتی؛ ژاله شریعتی؛ امیر داوودآبادی فراهانی؛ زهرا میرفیضی