نویسنده = علی شعیبی
گزارش یک موردنوریت ایدیوپاتیک شبکه بازویی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 71-74

محمدمهدی اعتمادی؛ علی شعیبی؛ ابراهیم پور اکبر


ویژگیهای های تشنج دربیماران مبتلا به تشنج مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم(عج) مشهد

دوره 50، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 350-354

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان‌نژاد؛ پیمان پترام فر؛ علی شعیبی


بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 155-160

کریم نیکخواه؛ پیام ساسان نژاد؛ مرتضی سعیدی؛ علی رضا خسروی؛ علی شعیبی