نویسنده = ���������� �������������� �������� ��������
گزارش یک مورد اختلالات گفتاری در پی آسیب مادر زادی دو طرفه گلوبوس پالیدوس

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 182-186

محمد جواد سعیدی بروجنی؛ مهدی خدامرادی؛ حسین حقیر