نویسنده = ������������������� ����������
تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر شاخص آپنه – هایپوپنه(AHI )، BMI و کیفیت زندگی مردان میانسال مبتلا به سندروم آپنه انسدادی خواب

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401

محمد مطبوع؛ رامبد خواجه‌ای؛ فریبرز رضائی طلب؛ محمد رضا رمضان پور


تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر P3NP، CAF و IGF-1 روی بیماران CABG

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400

سحر علائی؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه‌ای؛ آمنه برجسته یزدی