نویسنده = ���������� �������� ����������
مقایسه نتایج درمان شکستگی یک سوم میانی کلاویکول به دو روش جراحی و غیرجراحی

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 137-143

فرشید باقری؛ مریم بابازاده؛ سیدرضا شریفی؛ علی بیرجندی نژاد؛ محمد حسین طراز جمشیدی؛ شهرام اطهری نیا