نویسنده = ������������ ����������
بررسی ارتباط بین خرخر و ریسک درگیری عروق کرونر در شهر قم

دوره 58، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 144-150

ابوالفضل مظفری؛ سیدفخرالدین حجازی؛ زهرا افراخته؛ فاضله شاکری؛ سیامک محبی؛ هادی زمانیان