نویسنده = ������ ���������������� ����������
نتایج بیوپسی پروستات 14-10 گانه با کمک سونوگرافی ترانس رکتال

دوره 54، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 172-176

رضا مهدوی؛ کیوان آقا محمدپور؛ محمد ها دی شکیبی