نویسنده = ���������� ������
اثر پمپ قلبی ریوی بر افت شنوائی به دنبال عمل بای پاس عروق کرونر

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 50-57

رضا جلائیان تقدمی؛ محمدرضا مجیدی؛ حسن عباسی؛ اسداالله میرزائی؛ لیلا بهادرزاده؛ علی آذری