نویسنده = محمدجواد مجاهدی
بررسی تراکم استخوان در بیماران با نارسایی کلیه قبل و بعد از پیوند کلیه

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 215-219

محمدجواد مجاهدی؛ فرزانه شریفی پور؛ مریم حامی؛ مسعود ثقفی؛ بیتا دادپور؛ نیره سعادتی


بررسی مقایسه ای اثر ترامادول با ولتارن در درمان کولیککلیوی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 29-32

حسن احمدنیا؛ محمدجواد مجاهدی؛ سعیدرضا قنبری زاده؛ گلناز خیراندیش