نویسنده = �������������� �������������� ��������
ارتباط عوامل غذایی با چاقی در دانش آموزان دبستانی نیشابور

دوره 52، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 226-232

فرشته بایگی؛ احمدرضا درستی؛ محمد رضا اشراقیان؛ آرزو حقیقیان رودسری