نویسنده = ���������������� ���������� ����������������
بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 101-106

آریا حجازی؛ غلامعلی زارع؛ محمدباقر زیدآبادی نژاد؛ محمدتقی شاکری