نویسنده = �������� �������� ������������������
گزارش یک مورد سندرم Goltz همراه با فقدان فیبول

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 119-122

مهناز بنی هاشمی؛ محمد جواد یزدان پناه؛ فخرالزمان پزشک پور