نویسنده = ���������������� ��������
تاثیر رمی فنتانیل در ایجاد درد شکم پس از عمل جراحی آب مروارید

دوره 51، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 111-1111

رضا جلائیان تقدمی؛ سید سعید جهانبخش؛ الهه حسینیان