نویسنده = ������������ �������������� ��������������
چگونگی کاربرد تستهای غربالگری ارتولانی و بارلو جهت تشخیص دررفتگی دیسپلاستیک هیپ نوزادان

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 67-70

احمدرضا ریحانی یساولی؛ داریوش مهدی برزی؛ غلامرضا فعال؛ شکوفه آقائی