نویسنده = مهدی فروغیان
بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 618-626

سید عباس طباطبایی یزدی؛ نوید فتحی؛ لیدا جراحی؛ مهدی فروغیان؛ هادی رزم آزا؛ فرزانه فرزام؛ معصومه صفایی؛ مهسا اکبری عریانی