نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی ارتباط الگوهای غذایی با اختلال خفیف شناختی در زنان سالمند بازنشسته شهر تهران

دوره 58، شماره 10، بهمن و اسفند 1394، صفحه 590-602

مهتاب باقری دیزج؛ امیر منصور علوی نائینی؛ میر سعید یکانی نژاد؛ خدیجه میرزایی