نویسنده = ���������� ���������� ������ ���������� ��������
جایگزینی دیواره شکم با پروتز مش پس از حذف آن در جراحی سرطان

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 943-948

قدرت الله مداح؛ محمدجواد قمری؛ یاور شمس حجتی


درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 295-299

عزت اله رضایی؛ آرش بیرقی طوسی بیرقی طوسی