نویسنده = ������������ ������ ������
درمان جراحی ترکیبی در ژنیکوماستی گرید IIbوIII سیمون

دوره 56، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 295-299

عزت اله رضایی؛ آرش بیرقی طوسی بیرقی طوسی


مطالعه بیماران با سوختگی الکتریکی

دوره 52، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 107-112

عزت اله رضایی؛ سید محمد معتمد الشریعتی؛ حسین صفری