نویسنده = �������������������� ��������
بررسی ارتباط بین عیوب انکساری چشم و میزان فشار چشم

دوره 56، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 145-149

غلامحسین یعقوبی؛ بهروزر حیدری؛ محمد رضا میری؛ محمد حسین داوری؛ عباس حسینی راد؛ حسین ایرانخواه