نویسنده = �������������� ���������� ������������
بررسی تغییرات قند خون بعد از بی حسی موضعی توسط بوپیواکائین در عمل جراحی سزارین

دوره 57، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 415-421

علیرضا شریفیان عطار؛ سید مصطفی موسوی تکیه؛ محمد علیپور؛ بابک ابراهیمی