نویسنده = بیتا دادپور
مقایسه مکانیسم های تطابقی در بیماران با مسمومیت های عمدی با گروه کنترل

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

کوروش پرهیزگار؛ بیتا دادپور؛ مجید خادم رضاییان


بررسی الگوی همه‌گیرشناسی و جغرافیایی موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد: 1395

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3053-3065

محمد تقی شاکری؛ بیتا دادپور؛ رضا وفائی نژاد؛ حسین آقاجانی؛ علی هادیانفر؛ راضیه یوسفی؛ مریم امینی؛ تکتم اکبری خلج


گزارش مورد؛ مسمومیت با سنگ مرداب (اکسید سرب)

دوره 62، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1379-1383

بیتا دادپور؛ علیرضا قاسمی طوسی؛ زهره عباسیان؛ اعظم شفاهی