نویسنده = ���������������� ����������
بررسی ارتباط سطح هورمون انتی مولرین با ذخیره تخمدان در بیماران کاندید درمان‎های کمک باروری

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 597-609

معصومه میرزامرادی؛ فاطمه سادات صرفجو؛ محمود بختیاری؛ مهری محمودی؛ زهرا حیدر