نویسنده = ������ �������� ����������
بررسی رویکردهای تشخیصی و درمانی به عفونتهای بافت نرم در بیماران مراجعه کننده به اورژانس و بخش عفونی بیمارستان امام رضا مشهد

دوره 57، شماره 9، بهمن و اسفند 1393، صفحه 956-961

محمدرضا سروقد؛ یلدا یزدان پناه؛ الهام پیش بین؛ حمیدرضا نادری؛ امین بجدی


مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش در عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر مشهد در برخورد با بیماران با شک به سندرم کرونری حاد

دوره 57، شماره 5، مهر و آبان 1393، صفحه 711-718

احسان بلوردی؛ حمید رضا ریحانی؛ الهام پیش بین؛ عبدالرحیم صانعی؛ محسن ابراهیمی


سونوگرافی به عنوان یک روش ثانویه در تایید محل لوله تراشه

دوره 56، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 236-242

کوروش احمدی؛ الهام پیش بین؛ مهسان رمضانی؛ محسن ابراهیمی