نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در 500 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج )

دوره 54، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 25-30

افسون فضلی نژاد؛ لیلا حسینی؛ سارا حسینی؛ هما فال سلیمان؛ سید هاشم دانش ثانی


مقایسه کسر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلب

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 5-10

سید هاشم دانش ثانی؛ سید رسول زکوی؛ سپیده افضل نیا؛ مهدی طاهرپور؛ مریم عباس زاده دربان