نویسنده = ���������������� �������� ������
اثرمصرف همزمان مکمل ویتامین سی با لوو تیروکسین بر تیروتروپین خون بیماران با کم کاری اولیه تیروئید

دوره 59، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 322-329

حمید کاظمزاد؛ افسانه طلایی؛ اکرم میرزایی؛ فاطمه رفیعی؛ محمد رضا رضوانفر