نویسنده = رضا جاویدی دشتبیاض
فراوانی سندروم متابولیک پس از پیوند کلیه و تأثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندی

دوره 60، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 510-516

رضا جاویدی دشتبیاض؛ فاطمه ناظمیان؛ مصطفی جعفری؛ مهدیه طوسی


بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در گیرندگان پیوند کلیه

دوره 60، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 392-398

مهین قربان صباغ؛ فاطمه ناظمیان؛ عباسعلی زراعتی؛ موسی ملکی ابرده؛ رضا جاویدی دشتبیاض