کلیدواژه‌ها = آسیب شناسی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب شناسی اجرای طرح تحول نظام سلامت با استفاده از تحلیل تم

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400

کبری شاه منصوری؛ وحید چناری


2. آسیب شناسی ورزش قهرمانی در وزارت ورزش و جوانان (مطالعه موردی اداره کل ورزش وجوانان استان فارس)

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

علیرضا حیدرپناه؛ عبدالمحمد طاهری؛ علیرضا قاسمی زاد


3. درماتوفیبروم و تعیین میزان صحت تشخیص بالینی آن « مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و سالک»

دوره 53، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 43-47

وحید مشایخی قویونلو؛ مسعود ملکی؛ بیتا صفائی؛ الهام ارقامی؛ محمد ابراهیمی راد