کلیدواژه‌ها = زنان نابارور
مقایسه تصویر خود، کیفیت روابط موضوعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان بارور و نابارور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

هنگامه بهزادنیا؛ نادر Nader؛ حسن میرزاحسینی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

حلیمه صفدری؛ فرح نادری؛ فردین مرادی منش؛ بهنام مکوندی


اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه‌نگر بر استرس ناباروری و همجوشی شناختی زنان نابارور

دوره 66، شماره 3، مرداد و شهریور 1402

;کیمیا کارگر؛ شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی؛ مریم نصری؛ فاظمه شهابی زاده


نقش باورهای فراشناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2970-2982

مومنه قادری؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر؛ احمد وثوق تقی دیزج


بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر سلامت عمومی زنان نابارور

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 160-168

حمیده صمدی؛ عفت شیرازی؛ نگار صادق اصفهانی


اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 320-329

مهرانگیز فرازمند؛ ساسان ابراهیمی