کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی تبیینی جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن تن

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3421-3431

منیر خاقانی فرد؛ علی روشنائی؛ حسین جمالی؛ امید علی احمدی


تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف بر سبک زندگی زنان مبتلا به سرطان

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2499-2507

بهاره شبگرد؛ محمد ابراهیم مداحی؛ افسانه خواجه وند


بررسی تأثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندگی در زندانیان

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 355-363

پرویز بابادی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ اکبر آفرینش


نقش میانجی گری هوش هیجانی در ارتباط بین سبک زندگی با کیفیت زندگی کاری معلمان

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 231-238

ابوالقاسم سیدان؛ حمیده خوشایند