کلیدواژه‌ها = رفتارهای خودمراقبتی
مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع 2 شهر شیراز

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

زهرا میرزایی؛ نبی فتاحی؛ مریم لطیفی؛ زهرا چالشگر؛ نیکو امید بختیاری؛ فاطمه همایی؛ نسرین قبادی مقدم


نقش واسطه ای رفتارهای خودمراقبتی در تبیین رابطه ی بین تیپ شخصیتی D و سبک های حل مساله با سبک زندگی ارتقادهنده ی سلامت در بیماران کرونر قلبی

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2619-2631

مهناز فدایی؛ فرحناز مسچی؛ عباس صالحی عمران؛ بیوک تاجری؛ مانیا اصغرپور


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی و پیروی از درمان در بیماران دیالیزی

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2324-2333

شلیر کریمی؛ فردین مرادی منش؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور