کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
توسعه و بهبود برنامه آموزش پزشکی عمومی جاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2525-2535

آتنا گریوانی؛ تورج صادقی؛ حسین کریمی مونقی؛ احمد زنده دل


ارائه الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397

فاطمه خدابخشی؛ علیرضا عصاره؛ الهه امینی فر؛ علی اکبر خسروی بابادی