کلیدواژه‌ها = درمان شناختی- رفتاری
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب‌های تعاملی بین‌فردی زوجین

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

زهره پاشایی؛ سیداحمد احمدی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ فلور خیاطان


اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر استرس ناباوری و افسردگی زوجین نابارور

دوره 61، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 3127-3136

مریم استرآبادی؛ آزیتا امیرفخرایی؛ کرامت کرامتی؛ عبدالوهاب سماوی